Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin świetlicy

REGULAMIN
ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
w Niemodlinie

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

 1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
 3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

DOKUMENTACJA

 1. Roczny plan pracy świetlicy.
 2. Miesięczne plany pracy opiekuńczo – wychowawczej nauczycieli świetlicy.
 3. Dziennik zajęć (jeden na grupę).
 4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
 5. Ramowy rozkład dnia.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Do świetlicy przyjmuje się:
 • uczniów klas 0 – III, w tym w szczególności dzieci dojeżdżających, dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych i wychowawczo zaniedbanych,
 • w razie potrzeby ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas IV – VIII,
 • świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i wf,
 • opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły, z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.
 1. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
 2. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 6:30– 16:15.
 3. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
 4. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do wychowawcy świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcy świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
 4. Za zaginione lub zniszczone telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności ( telefony komórkowe w świetlicy mozna użuwać od godziny 15.00).
 5. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 6. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 7. Dziecko uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej może być odbierane przez osoby niepełnoletnie jedynie po wypełnieniu pisemnego oświadczenia  rodziców, iż ponoszą całkowitą odpowiedzialność za odbierane dziecko.
 8. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
 9. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu szkoły lub na boisku szkolnym.
 10. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić kierownikowi świetlicy.
 11. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy .
 12. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.  

PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY

Uczeń ma prawo do:

 1. respektowania swoich praw i obowiązków,
 2. uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
 3. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
 4. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
 5. życzliwego, podmiotowego traktowania,
 6. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
 7. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 8. korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

Uczeń ma obowiązek:

 1. dbać o ład i porządek,
 2. zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
 3. stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
 4. informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
 5. meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
 6. aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
 7. zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.
Data dodania: 2019-09-30 10:44:50
Data edycji: 2020-03-18 17:22:01
Ilość wyświetleń: 724

Kalendarz

OSIĄGNIĘCIA

Osiągnięcia naszych uczniów oraz absolwentów szkoły
Przejdź

Dokumenty

Znajdziesz tutaj wszystkie informacje oraz dokumenty
Przejdź

"Czym dziecko żyje, tego się nauczy"

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej