Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Konkurs Rady Rodziców :)

Konkurs Rady Rodziców :)

Uwaga! Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr1 w Niemodlinie ogłasza konkurs na logo Rady Rodziców.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie w roku szkolnym 2021/2022 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Logo Rady Rodziców” promujący działalność Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie zwanego dalej „Konkursem” oraz warunki uczestnictwa w nim.

2. Organizatorem Konkursu jest Rada Rodziców zwana dalej „Organizatorem”.

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

4. Uczestnikami mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie, za których została opłacona składka na rzecz Rady Rodziców.

5. Regulamin konkursu dostępny jest u wychowawców klas, w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie- http://sp1niemodlin.pl

6. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

7. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestników.

8. Celem konkursu jest:

* promocja działalności Rady Rodziców, 

* popularyzacja wiedzy o funkcjonowaniu Rady Rodziców i jej roli w szkole, 

* upowszechnienie korzyści płynących z opłacania składek na rzecz Rady Rodziców, 

* kształtowanie pozytywnego wizerunku Rady Rodziców, 

* zwiększenie wpływów na Radę Rodziców.

 

2. ZASADY KONKURSU

1. Pracą konkursową jest projekt na logo Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie, wykonany samodzielnie przez Uczestnika.

2. Wymogi dotyczące pracy konkursowej:

*forma papierowa w formacie A4, podpisana na odwrocie (imię, nazwisko, klasa).

* projekt logo powinien nadawać się do wykorzystania m.in. jako znak graficzny lub obrazkowy na stronie internetowej, pismach, ogłoszeniach i naklejkach. 

*logo powinno być czytelne i łatwe do zapamiętania, wzbudzać pozytywne emocje, nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym. 

* logo powinno zawierać napis: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie.

3. Prace konkursowe powinny być przekazane do wychowawców klas / sekretariatu szkoły bądź wysłane na adres mailowy Rady Rodziców : sylwia_dziebor@o2.pl do dnia 28.02.2022.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć jedną pracę konkursową.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z bezpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie (przejście na Szkołę praw autorskich dotyczy tylko projektu zwycięskiego).Wyłonione logo staje się własnością Organizatora Konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać i wprowadzać zmiany oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych. Pozostałe prace nie będą oddawane.

6.Osoby składające prace konkursowe tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

7. Prace konkursowe, które nie będą spełniały wymagań, o których mowa jest w regulaminie konkursu lub oddane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie.

 

3. CZAS TRWANIA KONKURSU 

Konkurs trwa w okresie od 20.12.2021 do 28.02.2022. Ogłoszenie wyników Konkursu. Informacja O nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie http://sp1niemodlin.pl

 

4. NAGRODY 

W konkursie przewidziane zostały 3 nagrody:

I miejsce – wykorzystywanie logo przez Radę Rodziców, bon do sklepu Empik o wartości 300 zł 

I wyróżnienie – wejściówka do kina Helios w Opolu dla jednej osoby

II wyróżnienie – wejściówka do kina Helios w Opolu dla jednej osoby

 

5.SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

Zwycięska praca zostanie wybrana przez komisję konkursową, w której skład wejdzie Dyrektor i prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

* zgodność z wytycznymi

* oryginalność

* czytelność i funkcjonalność projektu

* estetyka wykonania pracy 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik akceptuje treść regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na opisane w nim zasady. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu. Niniejszy regulamin jest dostępny u wychowawców klas, w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie - http://sp1niemodlin.pl

Data dodania: 2021-12-16 12:58:56
Data edycji: 2022-01-25 23:45:30
Ilość wyświetleń: 359

Kalendarz

OSIĄGNIĘCIA

Osiągnięcia naszych uczniów oraz absolwentów szkoły
Przejdź

''Aktywna Tablica''

Przejdź

Dokumenty

Znajdziesz tutaj wszystkie informacje oraz dokumenty
Przejdź

"Czym dziecko żyje, tego się nauczy"

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej