• 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 1

  • Dni Niemodlina 2013

  • Wakacje z przygodą 2015

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie

  • „Ocalić od zapomnienia” 2015

Szkolny blog!

Masz pomysł na interesujący tekst?!
A może masz już taki gotowy tekst?
Teraz możesz się już nim pochwalić na szkolnym blogu:
kreatywne teksty blox.pl
Więcej informacji tutaj

Ogłoszenie

W związku z remontem mostu od dnia 14.03.2018 (środa) będzie zorganizowany dowóz do szkoły dla uczniów zamieszkałych w Wydrowicach oraz w Niemodlinie na ul. Wyzwolenia i ul. Świętojańskiej.
Godziny odjazdu autobusu:
7.45 – przystanek w Wydrowicach 
7.47 – zjazd na ul. Słoneczną
Powrót:
13.30 – przystanek przy szkole (autobus do Grodźca)
15.12 – przystanek przy szkole (autobus do Lipna)

Regulamin
przyznawania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Niemodlinie

I.            Podstawa prawna

Art. 39 ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 oraz art. 909 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2781.

II.            Dyrektor szkoły powołuje Komisję Stypendialną.

III.            Zasady i tryb przyznawania stypendium.

 1.     Stypendium może otrzymać uczeń od klasy czwartej po pierwszym semestrze.

Stypendium przyznawane jest raz w semestrze, a jego wysokość ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej.

2.     Warunkiem przyznania stypendium za wyniki w nauce za dany semestr jest uzyskanie:

-         średniej ocen minimum 5,0

-         wzorowej lub bardzo dobrej oceny zachowania

3.     Warunkiem przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe za dany semestr jest:

-         wielokrotne reprezentowanie szkoły w zawodach na szczeblu gminy i powiatu

-         zajęcie od 1 do 3 miejsca w finale powiatowym, wojewódzkim lub wyżej w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych wynikających z kalendarza zawodów sportowych na dany rok

-         co najmniej dobrej oceny zachowania.

4.     Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III (uczniom klas IV nie udziela się stypendium za wyniki w nauce do końca I semestru nauki).

5.     Uczeń może jednocześnie otrzymać stypendium za wyniki w nauce jak i zaosiągnięcia sportowe jeżeli spełnia wymagane kryterium.

6.     Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej do tygodnia po klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej, ale nie później niż tydzień po zakończeniu egzaminów sprawdzających. Wniosek wraz ze swoją opinią Komisja przekazuje dyrektorowi szkoły.

7.     Rozpatrzenie podań przez komisję stypendialną powinno nastąpić w ciągu tygodnia.

8.     Dyrektor przyznaje stypendium po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w okresie tygodnia po rozpatrzeniu podań przez komisję stypendialną

-         o przyznaniu stypendium dyrektor informuje na piśmie rodziców ucznia.

IV.            Wysokość stypendium

1.     Kwota stypendium oraz średnia ocen za semestr jest ustalana w każdym roku szkolnym w porozumieniu z dyrektorami szkół oraz organem prowadzącym.

2.     Kwoty stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zgodnie z ustawą nie mogą przekroczyć kwoty 112.-zł. (2 x 56.-zł.).

V.            Zmiany do regulaminu wprowadzane są aneksem.

 

Regulamin pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 09.01.2006r. i Samorząd Uczniowski w dniu 09.01.2006r.

Zatwierdził Dyrektor Szkoły 
mgr Jan Janik   

Niemodlin, 09.01.2006 r.