• 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 1

 • Dni Niemodlina 2013

 • Wakacje z przygodą 2015

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie

 • „Ocalić od zapomnienia” 2015

 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
I ROZWOJU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1
im. Janusza Korczaka
W NIEMODLINIE
2012 - 2017

 

Wstęp

Nowoczesna szkoła powinna zaspakajać, na jak najwyższym poziomie,
zróżnicowane potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży, powinna być bezpieczna, przyjazna uczniom i rodzicom oraz otwarta na potrzeby i specyfikę środowiska lokalnego.
Dlatego też, wszelkie planowane i podejmowane działania będą tak ukierunkowane, żeby Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka w Niemodlinie zawsze była taką placówką.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły

W koncepcji funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusz Korczaka  w Niemodlinie na lata 2012-2017 uwzględniono następujące dokumenty:

 • Raport z ewaluacji całościowej przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Niemodlinie przez wizytatorów do spraw ewaluacji Kuratorium Oświaty w Opolu w 2010 r.
 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011
 • Sprawozdanie z realizacji rocznego programu rozwoju szkoły w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011
 • Inne dokumenty wewnątrzszkolne (Program rozwoju szkoły, Plan nadzoru pedagogicznego, Program wychowawczy, Program profilaktyczny)

Misja szkoły:

SZKOŁA– przyjazna dzieciom, partnerska rodzicom,
nowoczesna pod względem myśli pedagogicznej
i budująca prestiż nauczyciela

Wizja szkoły:

motto: „Czym dziecko żyje, tego się nauczy”  /J. Korczak/

 1. Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowaniu uczniów, rodziców i pracowników w kształtowaniu jej osiągnięć i tradycji.
 2. Szkoła pomaga uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki:
 • stwarzaniu przyjaznej i bezpiecznej atmosfery nauki i współdziałania,
 •  rozpoznawaniu i wspieraniu w rozwoju indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę możliwości każdego ucznia,
 • wzbudzanie zainteresowania nauką jako procesem trwającym przez całe życie oraz uczeniu sposobów zdobywania wiedzy,
 • stwarzaniu warunków osiągania coraz lepszych wyników sportowych,
 •  rozwijaniu poczucia dumy z osiąganych wyników.
 1. Szkoła przygotowuje dziecko do przyszłego życia przez:
 • uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji,
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do zabawy, pracy i wypoczynku,
 • propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej,
 • poznawanie zasad życia społecznego,
 • zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,
 • stwarzanie uczniom możliwości współdecydowania o ważnych sprawach szkoły.
 1. Grono pedagogiczne:
 • wzajemnie sobie pomaga, okazuje szacunek i życzliwość w wypełnianiu powierzonych mu zadań,
 •  poszukuje nowych rozwiązań edukacyjnych, wychowawczo-opiekuńczych i organizacyjnych,
 • przestrzega etyki zawodu nauczycielskiego.

Absolwent SP nr 1 w Niemodlinie potrafi:

 • uczyć się
 • myśleć
 • działać
 • komunikować się
 • współpracować
 • poszukiwać
 • doskonalić się.

KSZTAŁCENIE

Na poziom pracy dydaktycznej szkoły ogromny wpływ ma diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na różnych etapach ich kształcenia. Dobra diagnoza jest podstawą do działań naprawczych, zwrócenia uwagi na słabiej opanowane wiadomości i umiejętności.

W szkole funkcjonuje system badania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a do najważniejszych jego elementów należą:

 • test wykazujący umiejętności ucznia na koniec klasy pierwszej
 • ogólnopolski test kompetencji trzecioklasisty – badanie osiągnięć uczniów na zakończenie I etapu edukacyjnego
 • sprawdzian wiadomości i umiejętności z matematyki na rozpoczęcie nauki w klasie 4
 • badanie osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotóww klasach 4 – 6
 • próbny sprawdzian w klasie szóstej
 • badanie osiągnięć uczniów na zakończenie II etapu edukacyjnego – analiza wyników sprawdzianu w klasie szóstej
 • monitorowanie osiągnięć uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.

Dokonywanie wszechstronnej diagnozy poziomu działań edukacyjnych, prowadzonej zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego i wynikające z niej wnioski, jest bardzo ważne, gdyż służy podnoszeniu efektów kształcenia i na pewnozasługujena kontynuację.

Niezmiernie ważnym elementem diagnozy poziomu osiągnięć edukacyjnych jest sprawdzian zewnętrzny uczniów klas szóstych. Wyniki uzyskiwane przez szkołę od wielu lat są najwyższe w gminie i wyższe od średniej województwa  (stanin 6 – wyżej średni).

W szkole systematycznie dokonuje się analizy wyników sprawdzianu w celu poprawy jakości pracy szkoły, a także wzrostu efektów kształcenia. Nauczyciele indywidualnie oraz w zespołach, dokonując analizy, łączą strategie – analizę na poziomie wyników pojedynczych uczniów i na poziomie zespołów klasowych. Stosują ilościowe i jakościowe metody analizy wyników. Wnioski, formułowane w trakcie dokonywania analizy i wdrażane w szkole, służą poprawie pracy nauczycieli i mają wpływ na poprawę jakości pracy. Te działania będą oczywiście prowadzone nadal.

W pracy dydaktycznej szkoły bardzo ważne jest wyjście z odpowiednią ofertą edukacyjną zarówno do uczniów zdolnych, jak i mających trudności w nauce. Zajęcia z uczniami zdolnymi prowadzone są na I i na II etapie edukacyjnym. Celem zajęć jest wspomaganie ich rozwoju, rozwijanie zainteresowań i przygotowanie do konkursów przedmiotowych i artystycznych oraz zawodów sportowych. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności uczestnicząc w zajęciach koła regionalnego, europejskiego, ortograficznego, plastycznego, muzycznego, literacko-dziennikarskiego, polonistycznego, historycznego, przyrodniczego, informatycznego, matematycznego, ligi matematycznej i SKS-u. Licznie biorą też udział w konkursach i zawodach szkolnych i pozaszkolnych, osiągając sukcesy na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Równolegle do pracy z uczniami zdolnymi nauczyciele podejmują wiele działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z trudnościami w nauce. Dla tych uczniów prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne i logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

Działania te będą nadal prowadzone, rozwijane i doskonalone, ze szczególnym uwzględnieniemrozszerzenia oferty edukacyjnej dla uczniówzdolnych, co mogłoby przełożyć na zwiększenie liczby finalistów i laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz zawodów sportowych.

Ważnym zadaniem na najbliższe lata będzie wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły o innowacje pedagogiczne i programy autorskie, m.in. na bazie wcześniej wdrażanych przez nauczycieli klas I-III innowacji dot. edukacji regionalnej oraz stosowanie efektywnych form i metod pracy, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących. M.in. metody projektu, która aktywizuje i angażuje wszystkich uczniów, uczy ich współpracy, inspiruje do działania i zachęca do prezentacji efektów swojej pracy.

WYCHOWANIE I OPIEKA

Działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły są bardzo ważne, gdyż szkoła nie tylko uczy, ale i wychowuje. Ważną rolę odgrywa tu diagnozowania oczekiwań rodziców, uczniów i nauczycieli w zakresie wychowania i opieki. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • oczekiwania rodziców klas 1 wobec szkoły,
 • adaptację uczniów klas 4 do systemu klasowo-lekcyjnego,
 • funkcjonowanie świetlicy szkolnej,
 • organizację zajęć pozalekcyjnych, a także
 • bezpieczeństwo w szkole i
 • klimat w niej panujący.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom to jedno z najważniejszych zadań szkoły. Badania przeprowadzane w ramach wewnętrznej i zewnętrznej ewaluacji pokazują, że uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Poczucie bezpieczeństwa na lekcjach oraz na przerwach deklaruje zdecydowana większość (ponad 90%) badanych uczniów. Jednakże zapobiegając zagrożeniom należy podejmować działania mające na celu m.in. przeciwdziałanie przemocy i agresji. Służą temu działania podejmowane przez pedagoga, wychowawców klas i nauczycieli: akcje -  Stop dla przemocy,  Mamo, tato nie pal,  Agresji – nie!, zajęcia z psychologiem dla uczniów oraz konsultacje dla rodziców i nauczycieli, spotkania z policjantem i pielęgniarką szkolną oraz konkursy i spektakle profilaktyczne.

Ważnym zadaniem dla szkoły jest również zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach realizacji programu W stronę profilaktyki... od kilku uczniowie wyjeżdżają w góry na 3-dniowe FERIE z przygodą i 5-dniowe WAKACJE z przygodą, organizowane są zajęcia integrujące zespół klasowy – Noc w szkole. Wychowawcy i nauczyciele organizują wyjazdy na basen połączone z nauką pływania, na lodowisko i do kręgielni. Uczniowie korzystają też z dóbr kultury w ramach wyjazdów do kina, teatru, filharmonii i muzeum oraz na zielone szkoły i wycieczki klasowe. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nauczyciele często pozyskują sponsorów, dzięki którym można dofinansować najuboższych uczniów lub obniżyć koszty wyjazdu.

Powyższe działania cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców, toteż zasługują na kontynuację.

Szkoła Podstawowa nr 1 to szkoła z tradycjami sportowymi. W historii Jedynki można odnaleźć wiele sukcesów w piłce siatkowej dziewcząt i piłce nożnej chłopców na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Ponadto bezpośrednie sąsiedztwo z Orlikiem i halą sportową oraz współpraca z Miejskim Klubem Sportowym Sokół  i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w pełni umożliwia realizację zadania WYCHOWANIE PRZEZ SPORT. Zakres tego zadania obejmuje dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe, udział w zawodach sportowych, utworzenie klasy z poszerzonym programem wychowania fizycznego, naukę pływania oraz utworzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Będą również stwarzane warunki do rozwoju samorządności w szkole oraz wdrażania uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez wspieranie działalności Samorządziku i Samorządu Uczniowskiego oraz inspirowanie uczniów do podejmowania inicjatyw i działań.

W  pracy wychowawczo-opiekuńczej istotną rolę odgrywa świetlica szkolnaze stołówką. Ze świetlicy korzysta ok. 100. uczniów klas 0-III, co stanowi ponad 26% wszystkich uczniów szkoły. Dlatego też organizacja pracy, jak atrakcyjność zajęć świetlicowych jest istotnym zadaniem.

Również uczniom będącym w trudnej sytuacji życiowej, potrzebującym pomocy materialnej i wsparcia udzielana jest pomoc. Od wielu lat organizowane są różne formy takiej pomocy: obiady finansowane przez MOPS i prywatnych sponsorów, zbiórki odzieży, zakup przyborów szkolnych, finansowanie wypoczynku. I te działania będą prowadzone nadal.

KADRA PEDAGOGICZNA

Mocną stroną pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie jest kadra pedagogiczna. Wszystkie zajęcia edukacyjne prowadzone są przez nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje. Większość nauczycieli posiada też kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w różnych formach zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia.

Ponieważ kadra pedagogiczna szkoły jest stabilna i wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje, w najbliższych latach należałoby skupić się na podnoszeniu ich kompetencji w różnych płaszczyznach działania szkoły. W zakresie wiedzy, za ważne należy uznać, nie tylko podnoszenie kompetencji specjalistycznych, przedmiotowych, ale także coraz lepszą znajomość przepisów prawa i podstaw psychologii. W zakresie umiejętności doskonalenie takich kompetencji jak komunikowanie się i prowadzenie negocjacji, praca zespołowa, praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwiązywanie problemów i planowanie własnej pracy. Ważne będzie również kształtowanie odpowiednich postaw u nauczycieli, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, utrzymanie na odpowiednim poziomie optymizmu, entuzjazmu, postaw twórczych i otwartości na zmiany. Powyższe zadanie chciałabym realizować we współpracy z Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

 Wykształcona, kompetentna, oddana swojej szkole kadra jest największym kapitałem na przyszłość. Dlatego też należy wspierać nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, inspirować do podejmowania działań twórczych i stosowania nowatorskich rozwiązań oraz doceniać ich sukcesy. Zachęcać ich do udziału w projektach edukacyjnych, różnych formach doskonalenia, wymiany doświadczeń, pogłębionej pedagogicznej refleksji, a także zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego.

Niezmiernie ważną rzeczą w prowadzeniu polityki kadrowej i nadzoru pedagogicznego jest utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych i właściwego klimatu, gdyż szkoła powinna być miejscem, w którym obowiązują przejrzyste zasady i wartości, wszyscy czują się bezpiecznie i w wysokim stopniu utożsamiają się z działaniami zespołowymi.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Badania przeprowadzone w ramach całościowej ewaluacji zewnętrznej, która odbyła się w 2010 r. pokazały, że w obszarze – funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, wymaganie – wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju, szkoła spełnia na poziomie bardzo wysokim (na poziomie A). Natomiast wymaganie – rodzice są partnerami szkoły, jako jedyne z 17, tylko na poziomie podstawowym (na poziomie D).

Rada Pedagogiczna postawiła więc sobie za cel zmianę tej sytuacji. Chodziło przede wszystkim o zwiększenie stopnia wykorzystania przez Radę Rodziców kompetencji statutowych, aktywizowanie rodziców i motywowanie do udziału w życiu szkoły. Aktywna Rada Rodziców, która inicjuje wiele działań na rzecz szkoły, angażuje i motywuje do współdziałania rodziców, uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznym jest bardzo istotnym elementem w rozwoju szkoły.

Bardzo cenne jest zaangażowanie rodziców w życie szkoły, gdyż są najważniejszymi partnerami szkoły. Dlatego też rozwijanie współpracy z rodzicami we wszystkich aspektach funkcjonowania szkoły będzie jednym z priorytetów na najbliższe lata.

Niemożliwe jest osiągnięcie pełnego sukcesu edukacyjnego uczniów bez spójnego działania nauczycieli i rodziców. Aby wspierać rodziców w wychowaniu dzieci będziemy ich wspomagać udzielając porad, organizując spotkania i konsultacje ze specjalistami, prowadząc tzw. pedagogizację rodziców i lekcje otwarte. Będziemy też kontynuować współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejską Biblioteką Publiczna, Policją i Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ostatnim czasie przybywa w szkole dzieci, które nie radzą sobie z emocjami i mają trudności z identyfikacją w grupie. Zasadne byłyby więc stałe dyżury psychologa szkolnego.

Szkoła była i jest otwarta na środowisko. Podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku. Inicjatywy te, to przede wszystkim imprezy i uroczystości środowiskowe skierowane do rodziców, przedstawicieli samorządu terytorialnego, środowisk kombatanckich oraz mieszkańców Niemodlina, a także działania charytatywne na rzecz osób chorych, samotnych i potrzebujących pomocy oraz działania o charakterze rekreacyjno-sportowym dla uczniów szkół gminy Niemodlin i partnerskich (Stity i Vechelde).

Współpraca szkoły z podmiotami działającymi w środowisku pozytywnie wpływa na rozwój uczniów. Natomiast podejmowane przez szkołę działania powinny dawać satysfakcję i spełniać oczekiwania środowiska lokalnego.

Planuje się również odnowić współpracę ze Szkołą Podstawową nr 1 im. J. Korczaka w Zdzieszowicach. A pierwszym zadaniem mógłby być wspólny projekt realizowany w ramach  „roku korczakowskiego” - 2010 rokiem Janusza Korczaka.

Kontynuowana i rozwijana będzie też współpraca międzynarodowa ze szkołami z partnerskich gmin z Czech i Niemiec m. in. w zakresie sportu szkolnego.

BAZA MATERIALNA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodliniefunkcjonuje od 1960 r. jest największą placówką prowadzoną przez Gminę Niemodlin.

W ostatnich latach, dzięki przychylności i staraniom władz lokalnych, baza lokalowa i sportowa szkoły uległa zdecydowanej poprawie. Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć: termomodernizację szkoły, remont sali gimnastycznej, wykonanie ogrodzenia i nawierzchni placu szkolnego, założenie monitoringu zewnętrznego. Natomiast powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu boisk „Orlik”oraz hali sportowej wzbogaciło bazę sportową szkoły.

Baza dydaktyczna szkoły jest systematycznie uzupełniana i wzbogacana. M.in. w ramach realizacji projektów „Mobilna szkoła w Gminie Niemodlin”, „Indywidualizacjaprocesu kształcenia dzieci w kl. I-III w Gminie Niemodlin”czy „Radosna Szkoła”dokonano zakupu materiałów, środków i pomocy dydaktycznych oraz wyposażono salę zabaw.

W bieżącym roku szkolnym w ramach projektu „Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości”  nasza placówka została wyposażona w sprzęt komputerowy (tablice multimedialne – 5, laptopy dla uczniów – 50, komputery – 37, wizualizery – 2, kserokopiarka z funkcją drukarki, infokiosk, oprogramowanie i dostęp do Internetu w całej szkole). Koszt projektu to ok. 500 tys. złotych.

Warunki lokalowe i wyposażenie szkoły umożliwiają realizowanie podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania. Jednakże, mając na uwadze stały rozwój szkoły planowany jest w najbliższych latach zakup kolejnych tablic intreraktywnych, które dają wiele możliwości w zaciekawieniu uczniów i uatrakcyjniają proces dydaktyczny.

1 września 2014 r. edukację szkolną rozpoczną sześciolatki, w związku z tym należy doposażyć sale klas młodszych oraz salę zabaw. Będziemy również zabiegać o budowę placu zabaw.

PROMOCJA SZKOŁY

W raporcie z ewaluacji całościowej jest następujący zapis: „W opinii rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu PSP nr 1 im. J. Korczaka w Niemodlinie to najlepsza szkoła w mieście oraz największa placówka w gminie. Uczęszczają do niej dzieci spoza obwodu. Według rodziców szkoła jest wybierana ze względu na wysokie wyniki nauczania, doskonałe warunki lokalowe i istniejącą infrastrukturę sportową”.(obszar – funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, wymaganie –wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju)

Pamiętając o tym, że pozytywny obraz szkoły tworzą nauczyciele, rodzice, uczniowie i absolwenci oraz biorąc pod uwagę przytoczoną wyżej opinię, zamierzamy kontynuować iwspierać wszelkie działania promujące szkołę. Tak jak dotąd, promowana będzie wartość edukacji, prezentowane będą i upowszechniane informacje o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach poprzez stronę internetową szkoły, wydawaną gazetkę szkolną i media lokalne.

Nadal będą organizowane imprezy i uroczystości środowiskowe, akcje charytatywne, konkursy oraz zawody i rozgrywki sportowe z udziałem szkół gminy (np. Pasowanie na ucznia, Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, Jasełka Bożonarodzeniowe, Dzień Babci Dziadka, Ocalić od zapomnienia, Cała Polska biega.., Dzień Matki,  Dzień Dziecka na sportowo, Dzień Patrona Szkoły) w ścisłej współpracy nauczycieli, rodziców, uczniów, pracowników niepedagogicznych i partnerów szkoły.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców planujemy wprowadzić Dni otwarte Szkoły, w ramach których rodzice i uczniowie przyszłych klas pierwszych będą mogli poznać placówkę, zapoznać się z jej ofertą edukacyjną, osiągnięciami i planami na przyszłość.

Chcemy też rozszerzyć współpracę z funkcjonującymi w Niemodlinie przedszkolami.

Zależy nam na dobrej współpracy z rodzicami, partnerami szkoły i przedstawicielami samorządu, dlatego też będziemy dbać o relacje z lokalnym środowiskiem oraz o pozytywny wizerunek szkoły.

*    *    *

Przedstawiona powyżej koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły jest z konieczności zwięzła i dotyka tylko niektórych ważnych spraw, jest dokumentem otwartym.

Głównym celem podejmowanych działań będzie stwarzanie takich warunków, aby Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie była nowoczesną placówką edukacyjną, w której podejmuje się wiele działań służących jej rozwojowi, a jej absolwenci są dobrze przygotowani do dalszej nauki i życia w społeczeństwie.

Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż
/J. Korczak/

 

Rada Pedagogiczna zatwierdziła Koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły Uchwałą nr 1-2012/13 z dn. 17 września 2012 r.